Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Chizmachilik

1) FAN SILLABUSI:
2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Darslik) 10-07-13
2. (Darslik) 10-07-13
3. (Darslik) 10-07-13
4. Chizmachilik va uni oqitish metodikasi (Uslubiy majmua) 02-09-13
5. CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI (Uslubiy majmua) 17-05-18
6. PERSPEKTIVA (Elektron darslik) 06-07-21
7. CHIZMA GIYOMETRIYA (Uslubiy majmua) 06-07-21
8. MASHINASOZLIK FANIDAN MUSTAQIL ISHLAR (Uslubiy ko`rsatma) 06-07-21
9. OVAL ISHLASH (Elektron darslik) 06-07-21
10. Chizmageometriya va chizmachilikda qabul qilingan belgi, simvolika va qisqartmalar. (Ma`ruzalar kursi) 07-07-21
11. Chizmageometriyadagitarifvaqoidalarni, pozitsionvametrikmasalalarningyechiminishartlivasimvolikbelgilaryordamidabayonqilishgamashq (Elektron darslik) 07-07-21
12. Nuqtaga oid grafik masalalar yechish. (Ma`ruzalar kursi) 07-07-21
13. Togrichiziqningfazodagivaziyatlarivaortogonalproyeksiyalarinianiqiashhamdaunitoliqtahlilqilish. (Elektron darslik) 07-07-21
14. Tekislikningortogonalproyeksiyalariniyasash.Nuqta, togrichiziq, tekisliklamingozarovaziyatlarinitekshirishgaoid grafikmasalalaryechish. (Elektron darslik) 07-07-21
15. Epyurniqaytatuzishusullariningmohiyativauningamaliyahamiyati. (Elektron darslik) 07-07-21
16. Qiyshiqvatogriburchakliyordamchiproyeksiyalashusulidamasalalaryechish (Elektron darslik) 07-07-21
17. Geometrikshakllarorasidagipozitsionvametrikmunosabatlarnimaqsadgamuvofiqusullardayechish. Aralashmasalalaryechish. (Elektron darslik) 07-07-21
18. 2-tartibli egrichiziqlamiproyektivxususiyatigakorayasashusuliari. 2-tartibli egrichiziqlargaurinmavanormallarotkazish. Siklikegrichiziqlargaurinmavanormallarotkazish. (Elektron darslik) 07-07-21
19. Sirtlarvaularningortogonalproyeksiyalariniyasash. Sirtlarningklassivatartibi. (Elektron darslik) 07-07-21
20. Sirtlarvaularningortogonalproyeksiyalariniyasash. Sirtlarningklassivatartibi. (Elektron darslik) 07-07-21
21. Sirtlarningozarokesishganchiziqlarinianiqlashdakonsentrikvakonsentriksferalarusulidanfoydalanish. (Elektron darslik) 07-07-21
22. Sirtlarningozarokesishganchiziqlarinianiqlashdakonsentrikvakonsentriksferalarusulidanfoydalanish. (Elektron darslik) 07-07-21
23. CHIZMACHILIK (Darslik) 07-07-21
24. CHIZMACHILIK (Darslik) 07-07-21
25. CHIZMACHILIK (Darslik) 07-07-21
26. CHIZMACHILIK. (AJRALMAS BRIKMALAR) (Uslubiy ko`rsatma) 07-07-21
27. O`quvchilarni chizmachilik faniga qiziqtirish va ularni fazoviy tasavvurini shakillantrish. (Elektron darslik) 07-07-21
28. Arxitektura elementlarini loyhalash (Darslik) 29-04-23

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):

5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

1. (Ilmiy adabiyot) 28-02-19
2. CHIZMACHILIK (Ilmiy adabiyot) 28-02-19
3. CHIZMACHILIKDAN MALUMOTNOMA 0 (quv qo4lanma (Ilmiy adabiyot) 07-07-21
4. CHIZMACHIIK (Kurs ishi) 07-07-21
5. Chizmachilik fanini o`qitishning didaktik muammolari. (Maqola) 07-07-21
6. FRAMATION OF THE CREATIVE ACTIVITI OF PUPLIS. (Maqola) 07-07-21
7. DETALLARNI LOYIHALASHGA ORGATISH ORQALI OQUVCHILARNI IJODIY TASAVVURINI OSHIRISH (Maqola) 07-07-21
8. PROBLEM TEACHING TECHNOLOGY. TYPES OF TEACHING (Maqola) 07-07-21
9. OQUVCHILARDA QIRQIMLAR HAQIDA TASAVVURINI OSHIRISHDA GRAFIK MAKETLARNING ORNI VA AHAMIYATI . THE ROLE AND IMPORTANCE OF GRAPHIC MODES IN STUDENTS - INCREASING THE IMAGINATION OF CUTTING (Maqola) 07-07-21
10. Oily ta`lim o`quv yurtlarida chizmachilik fanini o`qitishda masofali ta`lim tehnalogiyalarini joriy etish. (Maqola) 07-07-21
11. Muammoli o`qitish texnalogoyasi. O`qitish shakillari. (Maqola) 07-07-21
12. O`QUVCHILARGA GRAFIK VA DIAGRAMMA USULLARNI O`RGATISH. (Maqola) 07-07-21


www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz